معلم امروز

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

مرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست